Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Mõõtmine

Home »  Mõõtmine

TÜ Töökeskkonnalabori pakutavate mõõtmiste ampluaa on ilmselt üks laiemaid töökeskkonna mõõdistamisi pakkuvate laborite seas.

Labor on akrediteeritud ühe osana Tartu Ülikooli katsekojast ning akrediteerimisulatuse all (Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteerimistunnistus nr L151, EVS-EN ISO/IEC 17025) saab mõõta:

  • Sisekliima parameetreid (temperatuur, õhuniiskus, õhu liikumiskiirus)
  • Müra – töökohal, ruumides ja keskkonnas
  • Töökohtade ja ruumide kunstlikku valgustatust
  • Vibratsiooni töökohal ja ruumides
  • Õhu kvaliteeti näitavaid parameetreid – tolmu hulka õhus ja süsihappegaasi sisaldust õhus
  • Aeroobsete mikroorganismide hulka ruumi õhus

Väljaspool akrediteerimisulatust on võimalik mõõta:

  • Soojuslikku komforti iseloomustavad parameetreid siseruumides – operatiivtemperatuur, PMV ja PPD indeksid
  • Ruumide kajavust (kaja kestus)
  • Muud parameetrid, mida labori riistvara võimaldab – huvi korral võtke ühendust ja küsige järele!

Kontoriruumidele

IMG_0227

Sisekliima

Inimesed, kelle igapäevatöö sisaldab palju arvuti taga istumist, kaebavad tihti silmade kipitamise ning punetamise üle. Probleem ei pruugi sellisel juhul olla mitte arvutis, vaid hoopis liigkuivas ruumiõhus – kuvarit vaatav inimene pilgutab silmi harvemini ning silm kuivab, tagajärjeks ärritused. Sisekliima parameetrite (õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus ja õhu liikumiskiirus ruumis) mõõtmine aitab võimalikele probleemidele tähelepanu juhtida.

Hoone või kontori sisekliima hindamiseks on TÜ töökeskkonnalaboril Eestis erakordsena võimalik instrumentaalselt määrata PPD (Predicted Percentage Dissatisfied)  ja PMV (Predicted Mean Vote) indekseid, nagu nõuavad näiteks standard EVS-EN 15251 ja seega ka sellest sisekliima osas lähtuv Riigi Kinnisvara AS Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele. Loe lähemalt…

Valgustatus

Ruumi valgustuslahendus mängib olulist rolli töötaja efektiivsuses, mõjutades nii subjektiivselt tajutavat energiataset kui ka mõõdetavat tulemuslikkust tööülesannete täitmisel. Piisav valgustatus töökohal on eriti oluline vaimset pingutust nõudvate tööülesannete puhul, hoides töötajaid väsimast ning mõjutades kaudsemalt isegi töötaja immuunsüsteemi toimimist.

Oluliseks faktoriks, lisaks valgustatuse tasemele, on ka valgustatuse ühtlus, ehk töökoha keskmise valgustatuse suhe pimedaima / eredaima laigu valgustatusse. Seetõttu esitab töökeskkonnalabor kliendile alati iga mõõdistatud töökoha kohta ALATI nii valgustatuse taseme kui ühtlusteguri. Loe lähemalt…

Süsihappegaasi sisaldus õhus

Süsihappegaasi kontsentratsioon on oluliseks indikaatoriks ruumiõhu kvaliteedi kohta. Uuringud on näidanud, et koos süsihappegaasi sisalduse kasvuga tõuseb ka teiste tervisele potentsiaalselt kahjulike ainete kontsentratsioon, sealjuures erinevad peened osakesed ning bioaerosoolid. Sellest lähtuvalt on kehtestatud ka soovituslikud piirtasemed süsihappegaasi sisaldusele õhus, mis on mitu korda madalam kui seadusega kehtestatud piirtase. Süsihappegaasi kontsentratsiooni mõõtmine annab teile hea ülevaate ruumiõhu üldisest kvaliteedist, aga ühtlasi ka ventilatsioonisüsteemi tegelikust efektiivsusest. Loe lähemalt…

Müra

Vaimset keskendumist nõudvate tööülesannete täitmisel on häirival müral mitmekordne negatiivne mõju. Teaduslikud uuringud on näidanud, et pideva müra tingimustes on märgatavalt kõrgem võimalus südame- ja veresoonkonna haiguste välja kujunemiseks, sel on tugev mõju töötajate tööviljakusele vähenemisele jne.

Kui asutuses esineb häirivat müra, aitab selle taseme mõõtmine hinnata selle vastavust kehtestatud piirasemetele ning võtta kasutusele vastumeetmed. Loe lähemalt…

Bioloogilised ohutegurid

Kui ruumis on kohti, mis on niisked ja soojad, võivad probleeme hakata tekitama seal kasvama läinud hallitusseened ning bakterid. Need omakorda võivad põhjustada allergianähte nagu silmade vesistamine, allergiline nohu jne, aga ka peavalusid jms tervisenähte. Kui teie töökeskkonnas esineb kirjeldatud tervisenähte, mis kaovad töölt lahkudes, võiks kaaluda hinnata ruumiõhus leiduvate aeroobsete mikroobide hulka. Loe lähemalt…

Tööstustele

fyysika_header

Lisaks kõigele, mille mõõtmine on tarvilik kontorites, on tööstusettevõtetel palju eripärasid, millega tuleb ka mõõtmistel arvestada. Paljud esinevad ohutegurid on tootmisprotsessiga lahutamatult seotud, mistõttu on rõhk enamasti nende mõjude võimalikul vähendamisel, mitte ohuteguri eemaldamisel.

Müra

Ettevõtetes, mille põhiline tegevusala on tootmine või töötlemine, on töökeskkonnas sageli ka tavapärasest kõrgem müratase. See on tihtipeale tootmisprotsessiga kaasnev paratamatus, mistõttu on müra mõõdistamise tulemused parimaks aluseks sobivate kuulmiskaitsevahendite valikul, aga ka müra vähendamise meetmete efektiivsuse hindamisel.

Töökeskkonnalabor pakub võimalust mürataseme määramiseks nii tööruumides kui väliskeskkonnas, töötaja müraga kokkupuutetaseme hindamiseks, müra spektraalse koostise tuvastamiseks jne. Loe lähemalt…

Vibratsioon

Vibratsiooni korral töökeskkonnas eristatakse üldvibratsiooni (mõjub kogu kehale) ning kohtvibratsiooni (mõjub ühele või mitmele jäsemele, näiteks lööktrelli käsitsemisel). Mõlemad põhjustavad pikaajalisel kokkupuutel vaevusi liigestes, aga ka tasakaaluhäireid ning mitmeid teisi probleeme inimese organismis.

Vibratsiooni mõõtmine võimaldab tuvastada potentsiaalselt terviseohtlikud situatsioonid keskkonnas ning vajadusel võtta kasutusele kokkupuutetaseme vähendamise meetmed. Loe lähemalt…

Valgustatus

Piisav ning sobiv valgustuslahendus aitab tõsta töötajate tööviljakust ning ühtlasi tagada ka töökeskkonna ohutust. Iga töökoht on erinev, mistõttu on neile kehtestatud ka erinevad piirnormid. Töökeskkonnalaborist tellitus valgustatuse mõõtetulemuste juures on alati ka soovituslikud piirtasemed vastava töökoha valgustatusele, lähtuvalt standardist EVS-EN 12464-1 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad”. Töökeskkonnalabori mõõdistustunnistustes esitatakse lisaks valgustatuse tasemele alati nii valgustatuse tase töökohal kui ka ühtlustegur. Loe lähemalt…

Tolm töökeskkonna õhus

Materjalide lõikamisel, lihvimisel ja puurimisel, aga ka keevitamisel jne paiskub enamasti õhku suurel osal peeneid osakesi, mis võivad sinna jääda tundideks või isegi päevadeks. Kui selliseid osakesi sisse hingata, jõuavad nad seda sügavamale kopsudesse, mida väiksemad nad on ning võivad põhjustada erineva raskusastmega terviseprobleeme.

Selliste osakeste kontsentratsiooni ruumiõhus mõõtmise tulemused annavad hinnangu tolmuärastussüsteemide efektiivsusele, osutavad võimalikule vajadusele isikukaitsevahendite kasutamisele jne. Loe lähemalt…